ลงทะเบียนผู้สนใจโครงการบ้านเคหะสุขประชา (จ.เชียงใหม่ - สันป่าตอง)

  • 1. ข้อตกลงการใช้งาน
  • 2. ข้อมูลผู้สนใจโครงการ
  • 3. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

ประกาศการเคหะแห่งชาติ

ประกาศการเคหะแห่งชาติ

            การสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ หรือการใช้บริการเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ หรือการให้ข้อมูลต่าง ๆ ของท่านต่อการเคหะแห่งชาติ โดยผ่านทางเว็บไซต์และ/หรือทางอีเมล์การเคหะแห่งชาติ หรือช่องทางอื่นตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด จะถือว่าท่านได้อ่านและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด การลงทะเบียนกับการเคหะแห่งชาติ ท่านจะเป็นผู้มีสิทธิในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจาการเคหะแห่งชาติ ซึ่งการให้ข้อมูลของท่านถือเป็นการตกลงยินยอมให้การเคหะแห่งชาติ สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นได้ตามวัตถุประสงค์ที่การเคหะแห่งชาติเห็นว่าเป็นการเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทั้งการเคหะแห่งชาติและท่าน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามผ่านเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง เนื้อหาสาระ ความถูกต้อง การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่ออื่นใด ที่จัดสรรขึ้นภายใต้เว็บไซต์นี้ เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น ดังนั้น การเคหะแห่งชาติ จึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือความครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ หรือความต่อเนื่อง หรือความเป็นปัจจุบัน ความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการที่ท่านจะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้น ท่านจะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง ทั้งนี้ เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ การใช้งานระหว่างประเทศ การตีความ และการบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ปัจจุบันการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจการเคหะแห่งชาติ ตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ท่านได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้บริการเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่การเคหะแห่งชาติ ได้รับจะถูกเก็บรักษาและดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมีเจตนาที่ไม่สุจริตตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของ การเคหะแห่งชาติ ทั้งนี้ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ เพื่อการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเคหะแห่งชาติได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่การเคหะแห่งชาติ หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียน และ/หรือไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากการเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ จะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อหาและประเภทที่ท่านต้องการรับบริการกับการเคหะแห่งชาติ รวมถึงการเคหะแห่งชาติจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อเท็จจริงที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคล ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และ/หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาจขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัครและทางบริการอื่น ๆ ซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติ ดำเนินการอย่างระมัดระวัง ตามวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย และเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในเนื้อหาและประเภทบริการนั้นเป็นหลัก และจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เหล่านั้นเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหาและบริการต่าง ๆ ให้กับท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล เพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างท่านและการเคหะแห่งชาติ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ซึ่งจะเป็นไปตามความต้องการของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเก็บ รวบรวม เปิดเผย ทำให้แพร่หลาย หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีกฎหมายบัญญัติเป็นการอื่น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการเคหะแห่งชาติจะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตของการเคหะแห่งชาติ และบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากท่านให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่การเคหะแห่งชาติได้รับความยินยอมจากท่าน หรือกรณีการเคหะแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือตามคำพิพากษา หรือตามคำสั่งของศาล หรือในการพิจารณาของศาล หรืออนุญาตโดยตุลาการ หรือองค์กรอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือตามประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือการร้องขอโดยหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่การเคหะแห่งชาติ ได้รับจากท่าน อาจถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาดและการพัฒนาการให้บริการของการเคหะแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม การเคหะแห่งชาติ รับประกันกับท่าน ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะได้รับการรักษาอย่างเป็นความลับและได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูง นอกจากนี้แล้ว การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มาใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้ตลอดเวลา และหากมีการแก้ไขใด ๆ อันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว การเคหะแห่งชาติ จะบรรจุการแก้ไขดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ

การดูแลความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล

การเคหะแห่งชาติ พยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอยู่เสมอ โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งนี้ หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อ Call Center 1615 หรือสำนักงานของการเคหะแห่งชาติ หรือช่องทางอื่นตามที่การเคหะแห่งชาติ กำหนดเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

การยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว

ในอนาคตการเคหะแห่งชาติ อาจเปลี่ยนแปลงข้อความในนโยบายดังกล่าวโดยจะเผยแพร่ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือช่องทางอื่นตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนดข้อมูลผู้สนใจโครงการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

ข้อมูลผู้สนใจโครงการ
โครงการ:
รหัสบัตรประชาชน:
ชื่อ-นามสกุล:
มือถือที่ติดต่อได้: